PRAVILA NAGRADNE IGRE Vuma Tech: Všečkaj & Deli ter osvoji BREZPLAČNO MENJAVO EKRANA ALI BATERIJE na iPhone-u!

PRAVILA NAGRADNE IGRE Vuma Tech: Všečkaj & Deli ter osvoji BREZPLAČNO MENJAVO EKRANA ALI BATERIJE na iPhone-u!

!! AKCIJA!!

Pri Vumi smo se odločili, da za Vas pripravimo počitniško akcijo ter nagradno igro!
Popust na vsa popravila za Apple iPhone od 7/7 + do iPhone XS Max!

 

Vse kar morate storiti je, da všečkate našo stran na Facebook-u, označite dva prijatelja, ki potrebujeta popravilo telefona ter delite objavo na svoj zid. Preprosto, kaj ne?

 

Srečnega nagrajenca/ko bomo izbrali 31.8.2020 v ŽIVO na naši Facebook strani.

PRAVILA

Pravila nagradne igre “Vuma Tech”

1. člen
(nagradna igra)
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom
“Vuma Tech” (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je družba Vuma Tech MATEJ VUČANOVIĆ S.P. s
sedežom v Trgovskem centru City Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5 , matična
številka: 7151080000, davčna številka: SI 66773709,  v
nadaljevanju: organizator ali Vuma Tech).

2. člen
(kdo lahko sodeluje)
V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani držav članic
Evropske unije ali imajo stalno prebivališče v eni od držav članic Evropske unije (v
nadaljevanju: sodelujoči ali udeleženec).

3. člen
(pogoji sodelovanja)
Pogoji, ki jih mora za sodelovanje v nagradni igri izpolnjevati sodelujoči:
– biti mora polnoletna fizična oseba (na dan začetka prvega kroga nagradne igre), ki je
državljan ene od držav članic Evropske unije ali ima stalno prebivališče v eni od držav
članic Evropske unije;
– biti mora popolno poslovno sposoben;
– ne sme biti zaposlen pri organizatorju ali zanj opravljati dela na drugi pravni podlagi
(pogodba o delu, delo prek študentskega servisa ipd.);
– ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo
v stranski črti do vštetega drugega kolena) osebe, zaposlene pri organizatorju ali pri
drugih družbah, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi ali izvedbi te nagradne igre;
– ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni
igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do
pridobitve nagrade.

4. člen
(trajanje nagradne igre)
Nagradna igra bo potekala od 20.7.2020 do 31.8.2020
20. 7. 2020, 00:00 – 31. 8. 2020, 23:59;

5. člen
(način sodelovanja)
Nagradna igra bo potekala na uradni Facebook strani Vuma Tech https://www.facebook.com/VUMAtechMB/ s katero upravlja organizator.
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, se mora za sodelovanje v nagradni igri
“Vuma Tech” v času trajanja nagradne igre iz 4. člena:
1. Všečkati objavo “Nagradna Igra”
2. S tem poda soglasje k tem pravilom nagradne igre in potrditi seznanjenost z njihovo vsebino
in
3. poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro
4. označiti mora dva Facebook prijatelja
5. JAVNO deliti objavo na svoj Facebook profil.
6. Všečkati Facebook stran Vuma Tech
Navedeno kumulativno predstavlja obveznost vsakega sodelujočega za sodelovanje v
nagradni igri.
Sodelujoči prijavi sodelovanje v nagradni igri na način, da na uradni Facebook strani
https://www.facebook.com/VUMAtechMB/ Všečka, označi dva prijatelja ter JAVNO deli objavo na svojem Facebook profilu ter všečka Facebook profil “Vuma Tech”
Sodelujoči se s tem strinja z navedenimi pravili za izpeljavo nagradne igre “Vuma Tech”
Sodelujoči se strinja in se zavezuje, da bo v primeru, da postane nagrajenec, pred prevzemom
nagrade organizatorju nagradne igre posredoval še svoje podatke o stalnem prebivališču in
davčni številki, sicer mu organizator nagrade ne podeli.
Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre,
uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, če bo uporabnik za takšne
druge namene obdelave podal pisno soglasje, kot na primer za prijavo na prejemanje spletnih
novic.

6. člen
(komisija)
Organizator bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju:
komisija), katere pristojnost bo:
– nadzirati potek nagradne igre in spoštovanje pravil;
– po vsakem končanem žrebanju sestaviti zapisnik in poskrbeti za hrambo deset (10) let
od dne, ko je bila nagradna igra zaključena;
– v skladu z 12. členom teh pravil ustrezno ukrepati v primeru suma kršitev.
Odločitve komisije so dokončne in nanje ni možnosti pritožb.

7. člen
(nagradni sklad)
Nagradni sklad, ki bo podeljen v tej nagradni igri je sledeč:
Popravilo ali menjava stekla, zaslona, baterije, mikrofona, slušalke, vibro motorja, kamere, zadnjega stekla/ohišja,… (ne velja za popravila na matični plošči)
za modele Apple iPhone: 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS ter iPhone XS Max.
Zmagovalec ima možnosti nagrado podeliti družinskemu članu, prijatelju.. to lahko stori s pisnim potrdilom.
Nagrade ne morejo biti zamenjane za drugo blago ali storitve in ne morejo biti izplačane v denarju.

8. člen
(žrebanje)
Komisija bo izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja,
izžrebala enega (1) nagrajenca.
Pred uvrstitvijo v žreb bo preverjeno ali sodelujoči izpolnjuje vse v teh pravilih navedene
pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Zmagovalec bo izbran s pomočjo naključnega žreba na spletni strani www.random.org, ki bo
objavljen ob koncu nagradne igre.
1.9.2020 ob 12:00

9. člen
(obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrade)
Organizator bo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po opravljenem žrebu posameznega kroga
objavil zmagovalca na spletni strani www.vuma.si, Vuma Tech Facebook strani in na Vuma Tech Instagram profilu
in ga povabil na prevzem nagrade.
Izžrebanec se s sodelovanjem v nagradni igri izrecno strinja, da se njegovo ime in priimek
objavita na v predhodnem odstavku tega člena navedenih spletnih straneh.
Zmagovalec izgubi pravico do nagrade, če:
– se ne odzove na zasebno elektronsko sporočilo v roku petih (5) delovnih dni od
pošiljanja sporočila;
– v roku iz zadnjega odstavka tega člena na posreduje vseh zahtevanih točnih podatkov;
– ne podpiše zapisnika ali potrdila o prevzemu ob pozivu za podpis;
– obstajajo dokazi, da je bilo z rezultatom nagradne igre namerno manipulirano;
– se ugotovi, da je zmagovalec sodeloval z neresničnimi ali nepopolnimi podatki;
– Pred prevzemom nagrade ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim
dokumentom;
– zmagovalec krši pravila nagradne igre ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v
nagradni igri ali če ne sodeluje v nagradni igri na v teh pravilih opredeljen način;
– pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje;
– nagrade ne prevzame v roku dvajset (20) dni od od dne, ko je bil obveščen o zmagi;
– če ga ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade preko komunikacijske poti, ki jih je sam
v okviru sodelovanja v nagradni igri posredoval organizatorju (npr. neveljaven
elektronski poštni naslov).
V takem primeru se nagrada podeli drugemu sodelujočemu, ki je bil izžreban kot prvi
rezervni zmagovalec, po enakem postopku kot zmagovalcu.
V primeru, da tudi drugi udeleženec izgubi pravico do nagrade, se nagrada podeli tretjemu
udeležencu, ki je bil izžreban kot drugi rezervni zmagovalec.
V roku štirinajstih (14) dni od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano
na elektronski poštni naslov izžrebanca, mora izžrebanec nagrade organizatorju posredovati
še naslov stalnega ali začasnega prebivališča in davčno številko.

10. člen
(prispevki in davki)
V skladu z določbami 3. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (v
nadaljevanju: Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe.
Organizator bo glavnemu nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in
plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. Sodelujoči, ki bodo nagrajeni, bodo lahko
zaradi prejema nagrade, razporejeni v višji dohodninski razred.
V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo
osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek,
naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega
dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).
Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo skladno z določili 35. člen ZDavP-2
poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko.
Vse ostale obveznosti finančnega značaja ali kateregakoli drugega značaja, ki izhajajo iz
nagrade, so izključno obveznost zmagovalca.

11. člen
(izročitev in prenos nagrade)
Nagrado bo organizator po prejemu podatkov iz 9. člena nagrajencu izročil osebno v
organizatorjevi trgovini ali jo dostavil s pomočjo dostavne službe.
Zmagovalec, ki se bo odzval na zasebno sporočilo, kot opisano zgoraj, bo moral nagrado
prevzeti v dvajsetih (20) dneh od dne, ko je bil obveščen o zmagi. Ob prevzemu nagrade se bo
zmagovalec moral identificirati ter podpisati zapisnik in potrdilo o prevzemu. V nasprotnem
primeru bo izgubil pravico do prevzema nagrade.
Ob prevzemu nagrade se mora zmagovalec identificirati tudi zato, da izkaže upravičenost
do nagrade, in da organizator zagotovi pravilno predajo nagrade ter pravilno izpolnjene
davčne obveznosti iz naslova nagradne igre, kot to določa zakon in ta pravila.
Če zaradi kateregakoli razloga, neodvisno od organizatorja, zmagovalec ne prevzame nagrade,
se smatra, da se je nepreklicno odpovedal nagradi in po izteku rokov skladno s temi pravili ne
more več uveljavljati svojih pravic.
Vsak zahtevek glede nagrade po njenem prevzemu ne bo upoštevan, razen obveznosti iz
naslova garancijskega kritja produktov, ki so ponujeni kot nagrada. Po prevzemu nagrade je
organizator odvezan vseh obveznosti, ki mu jih nalagajo pogoji, glede podelitve nagrade.
Nagrade ni mogoče:
– pri organizatorju unovčiti za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

12. člen
(kršitev pravil)
V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje
v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko
prepreči sodelovanje v nagradni igri.
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po objavi zmagovalcev oz.
Izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do
nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev
nagrade ter povrnitev nastale škode.

13. člen
(omejitev organizatorjeve odgovornosti)
Organizator se zavezuje, da bo točno sledil postopku, kot je določen s temi pravili nagradne
igre. V primeru sprememb je obvezan, da posodobi pravila nagradne igre in objavi spremembo
na Facebook strani Vuma Tech in na spletu www.vuma.si.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za sledeče situacije:
– udeleženec je sodeloval z lažnimi, netočnimi ali nepopolnimi podatki;
– osebe želijo sodelovati v nagradi igri izven časa njenega trajanja;
– udeleženec krši pravila nagradne igre ali veljavne zakone;
– obravnava pritožb glede podeljene nagrade, ki bodo vložene po prevzemu nagrade;
– situacije, v katerih nekatere osebe, ki so registrirane v nagradni igri, ne morejo
sodelovati v nagradni igri delno ali v celoti zaradi okoliščin, na katere organizator z
razumnimi sredstvi ne more vplivati;
– nezmožnost zmagovalca, da prejme nagrado ali da ima od nje korist zaradi razlogov, ki
niso odvisni od organizatorja.
Organizator prav tako ne prevzema odgovornosti za situacije, ki ne izvirajo iz njegove sfere,
med drugim vendar ne izključno:
– izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih
pooblastil;
– nedelovanje procesa nagradne igre zaradi dejanj tretjih oseb, kot na primer
distributerjev elektrike, upravljalcev spletnih strani, upravljalcev telekomunikacijskih
omrežij in podobnih.
Organizator bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni
igri prek Facebook strani spletu https://www.facebook.com/VUMAtechMB/
Organizator lahko uporabi vse potrebne ukrepe v primeru poskusa prevare ali zlorabe
nagradne igre ali kateregakoli dejanja, ki bi lahko vplivalo na ugled organizatorja in/ali stroške
nagradne igre.
V primeru spora glede legitimnosti zmagovalca in/ali podelitve katerekoli nagrade, obvelja
organizatorjeva odločitev.
Vse pritožbe glede delovanja nagradne igre bodo obravnavane, če jih bo organizator prejel do
20. avgusta 2020 na svoj elektronski naslov.

14. člen
(zaupnost podatkov in obdelovanje osebnih podatkov)
Organizator ima strogo politiko glede varovanja osebnih podatkov v skladu z določbami za
varovanje posameznikov glede obdelave osebnih podatkov in prostega pretoka takšnih
podatkov po Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega Sveta in Parlameta o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostemprekoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46 / EC (v nadaljevanju: Splošna uredba EU o varstvu podatkov) , ki velja od 28. 05. 2018,
in zbira ter obdeluje osebne podatke izključno za namen, ki je specificiran na dan, ko jih je
udeleženec posredoval.
Organizator obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni
igri: ime, priimek in veljaven elektronski poštni naslov. O sodelujočih, ki bodo nagrajenci te
nagradne igre pa bo poleg navedenih osebnih podatkov obdeloval še naslov stalnega oz.
začasnega prebivališča in davčno številko skladno z 9. členom teh pravil.
Udeleženci imajo v skladu Splošno uredbo EU o varstvu podatkov za varovanje posameznikov
glede obdelave osebnih podatkov in prostega pretoka takšnih podatkov (s pripadajočimi
dodatki in dopolnitvami) pravico do informacij, pravico do dostopa do podatkov, pravico do
nasprotovanja, pravico do posega v podatke, pravico, da zanje ne velja odločitev, ki temelji
izključno na avtomatizirani obdelavi in pravico do sodne presoje.
Podatki udeležencev pridobljeni v tej nagradi igri bodo obdelani s strani organizatorja z
namenom upravljanja z nagradno igro in registracijo njenih udeležencev ter za prihodnje
komercialne komunikacije. Podatke lahko uporabijo, kot sledi: za registracijo v nagradno igro,
za izpolnjevanje finančnih obveznosti, za pošiljanje nagrad, za sledenje pravilnega razvoja
nagradne igre in za komercialne komunikacije.

15. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 5.
člena, organizator nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado.
Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo
zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete
s prvim odstavkom tega člena, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil
vse sodelujoče prek internetne strani www.vuma.si in Vuma Tech Facebook strani in po objavi
izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

16. člen
(višja sila)
Za namen tega dokumenta višja sila pomeni vsak dogodek, ki ga organizator ne more
predvideti, nadzorovati ali odpraviti, vključno z nezmožnostjo organizatorja zaradi razlogov
izven njegovega nadzora, ki mu onemogočajo izpolnitev svojih obveznosti.

17. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha
pa pred pristojnim sodiščem v Mariboru.

18. člen
(končna določila)
Vsaka odločitev organizatorja je končna in se tiče vseh udeležencev.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bodo sledili pravilom in drugim
pogojem, ki jih postavljajo uradni dokumenti nagradne igre. Če organizator ugotovi, da
zmagovalec ni zadostil ali ni sledil pogojem, ki jih postavljajo uradna pravila nagradne igre, si
pridržuje pravico, da suspendira pravice in koristi zmagovalca brez kompenzacije ali plačila.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb nagradne igre v skladu s temi splošnimi pogoji
s predhodnim obvestilom udeležencev. Organizator si pridržuje pravico ponuditi več nagrad,
kot tiste, ki so opisane v teh pogojih in neizdane nagrade bodo ostale v lasti organizatorja, ki
jih lahko uporabi v kakršenkoli namen, ki se mu zdi primeren glede na njegove potrebe in
interes. Organizator lahko uporabi vse potrebne ukrepe v primeru poskusa prevare ali zlorabe
nagradne igre ali kateregakoli dejanja, ki bi lahko vplivalo na ugled ali podobo organizatorja
in/ali stroške nagradne igre.
Organizator si pridržuje pravico do dodatnih pogojev ali spremembe pogojev med trajanjem
nagradne igre, o spremembah bo predhodno obvestil vse osebe, ki se jih te spremembe tičejo.
Javnost bo obveščena z objavo dokumentov, ki bodo vsebovali spremembe, na spletni strani
organizatorja in na sedežu organizatorja, ki je omenjen zgoraj. Spremembe ne morejo vplivati
na pretekle dogodke – vsi udeleženci, ki se bodo registrirali pred spremembo, bodo upravičeni
do pravic, ki so jih že prejeli pred spremembo.

Organizator, VUMA TECH, MATEJ VUČANOVIĆ S.P.

 

Vuma Tech, več kot le servis – Vaš servis!

Deli to novico